Law & Big Data — Call for posters

אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למשפטים המכון למדעי הנתונים

קול קורא לתלמידי/ות מחקר

להצגת פוסטרים בסדנה בינלאומית
בתמיכת הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה באקדמיה הלאומית למדעים
בנושא
Law & Big Data
שתיערך בימים ב’-ג,’ כ”ט אייר-א’ סיון תשע”ח, 15-14במאי 2018
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן


את ההצעות – באנגלית – יש לשלוח לאימייל: law.big.data@gmail.com
עד ליום ב,’ כ”ה אדר תשע”ח, 12.3.2018
תשובות תינתנה עד 26.3.

קול קורא לתלמידי מחקר

Leave a Comment

six − 4 =